โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภาคการศึกษาที่2/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด  ณ พื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน” ภาคการศึกษาที่2/2560  ให้กับนักศึกษารายวิชา SSC 221 สุนทรียศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผนการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่สู่ภาคปฏิบัติ อีกทั้งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ   จากฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฐานที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยด้วยเจลล้างมือ ฐานที่ 2 หุ่นมือเล่านิทานสืบสานวัฒนธรรม ฐานที่ 3 สมุดทำมือด้วยวัสดุจากท้องถิ่น  ฐานที่ 4 ผ้าผูกผมมัดย้อมจากสีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ฐานที่ 5 อาหารอร่อย ณ เมืองน่าน(หมูแดดเดียวมะแขว่น  เผือกบด  ฝักทองทอด) และฐานที่ 6 ใส่สีแต้มหินร้อยเรียงสู่ประโยค กิจกรรมครั้งมีการสะท้อนประเด็นการเรียนรู้ การสรุปบทเรียน และการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ในอนาคต  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 103 คน