โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์สู่การปฏิบัติ

 เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การนำแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจของคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ  พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะฯ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับความสำคัญของแผนกลยุทธ์ และการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 32 ท่าน