โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ“ค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ณ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. และ ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และ สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มพูนความชำนาญด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนรู้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้นักศึกษาขาดความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการใช้ภาษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่กับเพื่อนชาวต่างชาติ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน