โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 – วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561  คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561” ในวันแรกจัดที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีการเปิดงานสัมมนาฯ โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้ตระหนักถึงค่านิยมขององค์กรและมีการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับค่านิยมองค์กร (SoLA Core Values) ที่กำหนดไว้ ได้แก่ Intergrity, Social Responsibility, Teamwork, Commitment, Continual Improvement และ Excellence โดยทีมกระบวนกรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่น นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ D Varee Diva Nana Kaeng Krachan จังหวัดเพชรบุรี    ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีการสอดแทรกค่านิยมองค์กร (SoLA Core Values) ลงไปทุกกิจกรรม เช่น ล่องแพแม่น้ำเพชรบุรี ส่องนกดูผีเสื้อที่บ้านกร่าง เป็นต้น  อีกทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง