โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน “From Olin to KMUTT”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เรื่อง “From Olin to KMUTT” เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางและเครื่องมือของ Olin College of Engineering ซึ่งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากหลายคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์, อ.วาสนา เสียงดัง              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.    อุมาพร สุภสิทธิเมธี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,  อ.ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการฝึกเครื่องมือและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริบทที่สอดคล้องกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง CB 2406 เวลา 13.00-17.00 น.