คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Special Workshop ในหัวข้อ “Learning Analytics for language and Teaching”

ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Special Workshop

โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hayo Reinders จาก Unitec, New Zealand มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Learning Analytics for language and Teaching ให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 25 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคคลที่สนใจให้ได้เปิดโลกทัศน์ในความรู้ใหม่ๆ   ในการบรรยายครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาให้แก่ผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย