โครงการทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ “ทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ” ให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับต่ำ จำนวน 40 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปรับทัศนคติและสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้เปิดโลกทัศน์มีมุมมอง อันได้แก่ ด้านวิชาการ  การบริหารการจัดการ  วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมทัศนศึกษายังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม   โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น อุทยาน ร.2  วัดขนอนหนังใหญ่  วัดบางกุ้ง  โบสถ์คริสต์ 100 ปี ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำอัมพวา เป็นต้น