ขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน