ลงนามสร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Management) ในระดับปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์
ลงนามสร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Management) ในระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Management) ในระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอนทั้งที่บริษัทฯ มจธ. และแบบ Hybrid Learning และเป็นการจัดการเรียนรู้คู่ประสบการณ์ (Experiential Learning)
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่เป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรและเยี่ยมชมโรงงาน ห้องปฏิบัติการที่จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในหลักสูตร ณ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์ ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ รับมอบอำนาจจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ, พยาน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ลงนามจาก บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย นายสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวอัจฉรา โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล และพยานนายเสกสรรค์ เลิศรัตนาพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล จะเริ่มดำเนินการโครงการในภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 10 คนต่อปี ทั้งหมด 2 รุ่น (รวมอย่างน้อย 20 คน) และ/หรือ ผู้เรียนอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษาอื่น ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ มจธ.

 

School of Liberal Arts

Collaboration Established to Develop a Bachelor’s Degree Curriculum in Food Industry Management

The School of Liberal Arts and the Faculty of Science at King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) have partnered with Chotiwat Manufacturing Industry Public Company Limited to develop a curriculum in Food Industry Management at the bachelor’s degree level. This collaboration aims to integrate experiential learning, with teaching and learning organized both at KMUTT and through Hybrid Learning arrangements.

To formalize this partnership, a memorandum of understanding has been drafted for collaboration on human resource development projects. This includes gathering stakeholder input, visiting the factory and laboratory facilities at Chotiwat Manufacturing Public Company Limited. These facilities will enhance student learning experiences in the course, scheduled for June 25th – 26th, 2024.

The management team from KMUTT, led by Assistant Professor Dr. Monthira Nopparat, Vice President for Industry and Cooperation, and authorized by Associate Professor Dr. Suvit Saetia, President of the University, participated in signing the memorandum of understanding. Witnesses included Associate Professor Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn, Deputy Dean for Academic Affairs at the Faculty of Science, and Assistant Professor Dr. Sasitorn Suwannathep, Dean of the School of Liberal Arts.

Representatives from Cotiwat Manufacturing Public Company Limited, led by Mr. Somboon Chotiwattanaphan, Deputy Chief Executive Officer, and Ms. Ajchara Chotivattanaphan, Chief Human Resources Officer, also signed the memorandum. Mr. Seksan Lertrattanaporn, Deputy Chief Human Resources Officer, served as a witness.

The project is scheduled to commence in the first semester of 2024, accommodating a total of 10 students annually across 2 batches, with additional opportunities for participation in related courses and educational programs at KMUTT.