การฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 

ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ประจำสายวิชาภาษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ภาคทฤฎี (หมวดที่ 3) “การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม” โครงการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9   จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสำนักวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ  ทั้งนี้กิจกรรมการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน 2561