Publication List

Search :

 

Show all

2021

บินฮาซัน, กุลกานต์ สุทธิดารา และ อาทิตยา

การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal (Proceeding)

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 "พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน", กรุงเทพ: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2021.

(BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, อาทิตยา บินฮาซัน)

2020

กุลกานต์ สุทธิดารา อาทิตยา บินฮาซัน, และ ปาริฉัตร เมืองประแก้ว

การพัฒนารูปแบบงานแปลข่าวสารภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ (Proceeding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต", กรุงเทพฯ, ไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, Parichat Muangprakaew, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, ปาริฉัตร เมืองประแก้ว, อาทิตยา บินฮาซัน)