Publication List

Search :

 

Show all

62 entries « 2 of 2 »

2008

ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Proceeding)

การประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

อดิศัย เรืองจิรชูพร สุวิทย์ เตีย, ศศิธร สุวรรณเทพ สุเมธ ท่านเจริญ และ เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร

การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไม้ในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาของหมู่บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า จังหวัดน่าน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 “การบริหารนวัตกรรม”, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

ชญาพรรณ พิทักษ์พิทยา ทศพร ทองเที่ยง, ศศิธร สุวรรณเทพ ปิยทัศน์ ทองไตรภพ และ สมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ

การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอรี่ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (Proceeding)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

กฤติเดช จิตรโอฬาร, ศศิธร สุวรรณเทพ

ทรรศนะของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ที่มีต่อการนำนโยบายการเปิดสุราเสรี ไปปฏิบัติ (Journal)

2008.

(BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

บังอร แสงสว่าง, ศศิธร สุวรรณเทพ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพสามิต (Journal)

2008.

(BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2007

ศศิธร สุวรรณเทพ ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, วรรณา เต็มสิริพจน์ พรเลิศ อาภานุทัต และ ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน

การประเมินทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม (Proceeding)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3, ขอนแก่น, ไทย, 2007.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

ชัยสิทธิ์, ศศิธร สุวรรณเทพ และ ชลารัตน์

การศึกษาความต้องการทรัพยากรมนุษย์และการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงาน: กรณีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, พิษณุโลก, ไทย, 2007.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2006

Suwannathep, S; Arpanutud, P; Kiratipiboon, S

A study of human resource development for middle and higher level employee in the food industry to enhance productivity and competitives in Thailand (Proceeding)

The 3rd International Conference on Business Management, Colombo, Sri Lanka, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2005

พรเลิศ อาภานุทัต, สุวิมล กีรติพิบูล และ ศศิธร สุวรรณเทพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับกลางและสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ (Proceeding)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพฯ, ไทย, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Suwannathep, S

Energy conservation policy in Thailand: Perceived effectiveness of policy implementation (Proceeding)

ICBM 2005: The 2nd International Conference on Business Management in the Third World, Colombo, Sri Lanka, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

1998

Shrestha, R M; Khummongkhol, P; Biswas, W K; Timilsina, G V; Sinbanchongjit (Suwannathep), S

CO2 mitigation potential of efficient demand-side technologies : The case of Thailand (Journal)

1998.

(BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

0000

วรรณา เต็มสิริพจน์ ศศิธร สุวรรณเทพ, สันติ เจริญพรพัฒนา พรเลิศ อาภานุทัต และ สุรัตน์ ชุมจิตต์

การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตรงสู่ผู้เรียน (Report)

0000.

(BibTeX | Tags: Pornlert Arpanutud, report, Sasitorn Suwannathep, พรเลิศ อาภานุทัต, ศศิธร สุวรรณเทพ)

62 entries « 2 of 2 »