Publication List

Search :

 

Show all

2022

บัณฑิต ทิพากร ศศิธร สุวรรณเทพ, ชเนนทร์ มั่นคง ปาณเลิศ ศิริวงศ์ จิราภรณ์ วงษ์เกิด พนิดา วสุธาพิทักษ์ และ สุขพัชรมณี กันแต่ง

การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) และยุคปกติในอนาคต (Next Normal) (Report)

2022.

(BibTeX | Tags: Chanen Munkong, Jiraporn Wongkerd, Panalert Sirivongse, Phanida Vasutapitak, report, Sasitorn Suwannathep, จิราภรณ์ วงษ์เกิด, ชเนนทร์ มั่นคง, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, พนิดา วสุธาพิทักษ์, ศศิธร สุวรรณเทพ)

อรกัญญา เยาหะรี, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และ จารุพักตร์ เทพแก้ว

การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนากาลังคนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Factory ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ (Report)

2022.

(BibTeX | Tags: Ornkanya Yaoharee, report, อรกัญญา เยาหะรี)

2021

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ภาวิณี พัฒนจันทร์ และ บัณฑิต ติรชุลี

วิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, Passanan Assavarak, Piyapong Janmaimool, report, Siriphan Nunsunanon, Surapong Chudech, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช)

Pojanapunya, P; Lieungnapar, A; Jantori, P; Vungthong, S; Watson Todd, R; Keyuravong, S

Evaluation of Continuing Professional Development following the Regional English Training Centre Project (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Punjaporn Pojanapunya, report, Richard Watson Todd, Sompatu Vungthong, Sonthida Keyuravong, ปัญจพร พจนปัญญา, สนธิดา เกยูรวงศ์, สมพธู หวังทอง)

2020

พรนภิส ดาราสว่าง Richard Watson Todd, สนธิดา เกยูรวงศ์ ปัญจพร พจนปัญญา พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล สาวิตรี แสงมณี และ อังค์วรา เหลืองนภา

สองทศวรรษแห่งการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย: การศึกษาเชิงวิพากษ์ (Report)

2020.

(BibTeX | Tags: Phanitphim Sojisirikul, Pornapit Darasawang, Punjaporn Pojanapunya, report, Richard Watson Todd, Sawitree Saengmanee, Sonthida Keyuravong, ปัญจพร พจนปัญญา, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, พรนภิส ดาราสว่าง, สนธิดา เกยูรวงศ์, สาวิตรี แสงมณี)

2019

หลักทอง, อักษราภัค

ครอบครัวไทยกับการย้ายถิ่นไปในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม (Report)

2019.

(BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, report, อักษราภัค หลักทอง)

2018

Jaturapitakkul, N; Watson Todd, R

Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) Technical Report (Report)

2018.

(Links | BibTeX | Tags: Natjiree Jaturapitakkul, report, Richard Watson Todd, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

2017

สันติ เจริญพรพัฒนา วรรณา เต็มสิริพจน์, ศศิธร สุวรรณเทพ ชมพูนุท สวนกระต่าย และ กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2017.

(Links | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2016

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย สมพร เพ็งค่ำ, นฤมล อรุโณทัย ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ศยามล เจริญรัตน์ สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ รัตนา เอิบกิ่ง อุษา โคตรศรีเพชร และ กิ่งแก้ว บัวเพชร

โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมขุดเจาะ (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2016.

(BibTeX | Tags: Passanan Assavarak, report, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

2015

จาตุรพิทักษ์กุล, ณัตจิรี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.). (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2015.

(BibTeX | Tags: Natjiree Jaturapitakkul, report, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

พงศ์ หรดาล สุวิมล กีรติพิบูล, พรเลิศ อาภานุทัต ศศิธร สุวรรณเทพ พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ขวัญมิ่ง ประเสริฐกุล และ ชมพูนุท สวนกระต่าย

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง และตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (มาตรฐานบังคับ) (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2015.

(BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2012

สุภาพ ณ นคร เทพทวี โชควศิน, แจ่มใส เหล่าศิริ ศศิธร สุวรรณเทพ ศิราณี จุโฑปะมา รัชนีวรรณ การค้า วัชรี อมรโรจน์วราวุฒิ ยุพิน งามเนตร์ และ วรารักษ์ ทองรักษ์

การศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2012.

(BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

สุวิมล กีรติพิบูล ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, พรเลิศ อาภานุทัต ศศิธร สุวรรณเทพ และ วรรณา เต็มสิริพจน์

รายงานศึกษาข้อมูลทิศทางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษาข้อมูลด้านอาหาร) (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2012.

(BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

ชนม์ธนวัฒน์, จารุวรรณ

Modeling road transportation of energy demand for Thailand (Report)

2012.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, report, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

2011

วรรณา เต็มสิริพจน์ ศศิธร สุวรรณเทพ, พรเลิศ อาภานุทัต ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ อำนาจ ศรีพูนสุข นิพนธ์ ครุฑเครือศรี อมต จันทรังษี และ ชมพูนุท สวนกระต่าย

โครงการศึกษาวิจัย อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 แห่ง (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2011.

(BibTeX | Tags: Amata Jantarangsee, report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ, อมต จันทรังษี)

0000

วรรณา เต็มสิริพจน์ ศศิธร สุวรรณเทพ, สันติ เจริญพรพัฒนา พรเลิศ อาภานุทัต และ สุรัตน์ ชุมจิตต์

การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตรงสู่ผู้เรียน (Report)

0000.

(BibTeX | Tags: Pornlert Arpanutud, report, Sasitorn Suwannathep, พรเลิศ อาภานุทัต, ศศิธร สุวรรณเทพ)