Publication List

Search :

 

Show all

2011

วรรณา เต็มสิริพจน์ ศศิธร สุวรรณเทพ, พรเลิศ อาภานุทัต ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ อำนาจ ศรีพูนสุข นิพนธ์ ครุฑเครือศรี อมต จันทรังษี และ ชมพูนุท สวนกระต่าย

โครงการศึกษาวิจัย อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 แห่ง (รายงานผลการวิจัย) (Report)

2011.

(BibTeX | Tags: Amata Jantarangsee, report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ, อมต จันทรังษี)