คณะศิลปศาสตร์นำเสนองานวิจัยในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โดยความร่วมมือจากงานบริการสังคมและชุมชน  งานแผนและสารสนเทศ  และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป นำโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอผ่านนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.)

โครงการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ MinEd Game โดย Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd สายวิชาภาษา Keyword Analysis Technique for analysing digital data โดย คุณปัญจพร พจนปัญญา นักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ Personalising and Socialising Language MOOCs โดยคุณณภัทร จิตไพศาลวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนทั้งสิ้น 140 คน