ประกาศรับสมัครทุน TA-RA 2/2563

 

สามารถกรอกแบบฟอร์มและ Upload หลักฐานการสมัครได้ที่

https://forms.gle/fsVZXqFmED618kb1A

 

ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ต้องปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง (ทุนละ 3,000 บาท/เดือน)

และผู้ช่วยวิจัย (RA) ต้องปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง (ทุนละ 5,000 บาท/เดือน)

ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ** รับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น **

 

คุณสมบัติ

– เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.

– มีความประพฤติดี

– มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา >  3.25

(ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย)

– ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัทจารี งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA216 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ หรือ

โทร. 02-470-8716