โครงการ “พัฒนานักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561

Monday 25 March 2019 – School of Liberal Arts arranged a project of “Student Preparation for Future Employment and Career 2018: Personality Development and Job Interview Techniques”.  This project aimed to prepare 500 third- and fourth-year undergraduates for the job application and the job interview.  Rossukon Kongket (Teacher Ngor) was invited as a trainer to improve the students’ personality and give techniques for job interview and attitude adjustment before stepping into their career.

เมื่อวันจันทร์ที่  25  มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อม สำหรับ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 ที่มีความสนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการพูดสำหรับการสัมภาษณ์งาน” โดยได้เชิญ จาก อาจารย์รสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้นักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ ด้านเทคนิคการพูดในการสัมภาษณ์งาน ด้านการปรับทัศนคติตนเองก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน