“GCDC Open House 2022: เปิดโลกการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต”

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “GCDC Open House 2022: เปิดโลกการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์โดยมี ผศ.ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตผ่านการเล่น Read more

MA AES orientation

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MA AES Weekday 2022” เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ในหลักสูตร Master of Arts in Applied English Studies programme, School of Liberal Arts, Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning”

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ Outcome-based Education Module (OBEM) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม ทั้งหมด 100 Read more

A meeting report on the academic collaboration between KMUTT and MFU in the past, academic cooperation in the future, and the exchange of knowledge on the career paths of supporting staff.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม 2565  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ณ ห้อง SoLA 901  คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ทั้งนี้ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการ และหารือแนวทางการทำความร่วมมือด้านอื่นๆ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกัน Asst. Prof. Read more

SoLA seminar 2022

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่การทำงานหลังสถานการณ์โควิด และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต” ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาคณะฯ ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในอนาคต และมอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ระหว่างปี 2563 – 2565 ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SoLA Anywhere for Blended Learning Design: Update for 4.10”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรม Interactive Training ผ่าน Mockup Training System เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ใช้งาน SoLA Anywhere Platform ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ Outcome-based Education Module (OBEM) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Read more

MOU between SoLA KMUTT and SWU

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ออนไลน์ ผ่าน Zoom เรื่อง “การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ดังต่อไปนี้ 1. การสนับสนุนทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 2. การสนับสนุนการวิจัย โดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิจัย Read more

MOU between SoLA KMUTT and PSU

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เรื่อง “การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้ ​1. การสนับสนุนทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ​2. การสนับสนุนการวิจัย โดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการวิจัยพื้นฐานไปสู่โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความยั่งยืนและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ​3. Read more

SALC attended a seminar titled “Industrial Professional Experience 2022”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เพื่อรับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการ และเกียรติบัตร จากนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานนักศึกษาตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลต่อการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานต่อไป Read more