Internal Quality Assurance Criteria – KMUTT

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งทีมบริหาร ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ฯลฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน มจธ. จากสำนักงานประกันคุณภาพ มจธ. รูปแบบ On-site เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานในคณะฯ โดยเน้นให้กระบวนการเกิดเกิดความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น  

Summer camp & global immersion 2023

เมื่อวันที่ 6-12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) ได้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม summer camp & global immersion 2023 ณ Universitas Padjadjaran เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Collaborative Group ครั้งที่ 2 Read more

Welcome Delegates from Can Tho University & Kien Giang University

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร ต้อนรับตัวแทนจาก Can Tho University และ Kien Giang University ประเทศเวียดนาม ในการนี้คณะฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันในเรื่อง SFL Graduate Programmes, SoLA Graduate Programmes & Read more

ASEAN Collaborative Group # 2nd Workshop: ASEAN Universities during the Surge of Sustainable Entrepreneurship

เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Collaborative Group ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แนวคิด ความเป็นผู้ประกอบการที่ทำการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มจธ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และคณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ Universitas Padjadjaran จากประเทศอินโดนีเซีย, University of Economics Read more

GCDC Open House 2023: เปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะแห่งความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “GCDC Open House 2023: เปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะแห่งความสำเร็จ” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์โดยมี ผศ.ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 Read more

SoLA Seminar 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ ชั้น 14 (V Space) มจธ. โดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมให้นโยบายและ ทิศทางการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ ความท้าทายของคณะฯ ด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานศิลป-วิทยาศาสตร์ (Arts & Science) และการปรับโครงสร้าง GEN 24 Read more

Congratulations to Asst. Prof. Dr. Passanan Assavarak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รางวัลประเภทดีมาก” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 ณ SO Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ เนื่องจากเป็นผู้ร่วมดำเนินงานโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ของประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย Read more

Workshop on Discourse Analysis for Teaching

เมื่อวันที่ 3- 7 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง Discourse Analysis for Teaching โดยเรียนเชิญ Professor Steve Walsh ผู้เชี่ยวชาญด้าน Applied Linguistics จาก Newcastle University ประเทศอังกฤษ มาเป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงได้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยระดับสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ Read more

Supporting Staff SoLA Seminar 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทบทวนขั้นตอนการทำงานสู่การพัฒนา” ณ โรงแรมโอโซ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย สามารถวางแผนการทำงานในอนาคตและสร้างความสามัคคีของบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานร่วมกัน  สานความสัมพันธ์ของบุคลากรและสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม รวมถึงได้เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลทิศทางของคณะศิลปศาสตร์ และได้เชิญ ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร Read more

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการต่างสถาบัน การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 5 สาขา คือ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Read more