คณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะได้พานักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คนเข้าร่วม แข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017) ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การพานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา Read more

กิจกรรมโครงการ เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี” ให้กับนักศึกษา จำนวน 38 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นปัญญาชน ที่มีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัว  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การวางแผนงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสายวิชาภาษาและคณะศิลปศาสตร์ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ Management  Team  Synergy ” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ดร. อำนาจ  วัดจินดา และทีมงานจากบริษัท HRD MAX จำกัด มาจัดฝึกอบรมให้กับทีมผู้บริหาร คณะฯ จำนวน 15 ท่าน  ซึ่งหัวข้อที่จัดอบรมได้แก่ Define  Goal(ทีมเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน) , Discover  Readiness Read more

บุคลากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. สุรินทร์    ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ ต่างประเทศ  อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จำนวน 12 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ โดยมี ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์  ประธานสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร คณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะฯ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิชาสายภาษา  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมงาน งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์และพร้อมที่จะรับคำสอนและคำแนะนำทุกประการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันรวมทั้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป

นักศึกษาปริญญาโท ESS คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอาริยา  ทรัพย์สิริ นักศึกษาปริญญาโท หลัjjjjกสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ประจำห้อง เงินทองของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0 จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลกระทบด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ในการสัjjjมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ Read more

โครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า”

เมื่อวันจันทร์ที 24 และอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง ”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเป้ายุทธศาสตร์ 4 ด้านในแผน 4 ปี ของสายวิชาฯ พร้อมกับสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับบัณทิตศึกษา และกลุ่มวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของสายวิชาฯ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างการทำงานของสายวิชาฯ ต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ Read more