โครงการ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  กองกิจการนักศึกษา  และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต  จึงจัดโครงการบริจาคโลหิต  ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการทำความดีแก่สังคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา  คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิต  ขณะบริจาคโลหิต และ หลังบริจาคโลหิต มีการจัดนิทรรศการ เล่นเกมส์  การรณรงค์จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ก่อนทำกิจกรรมรับบริจาค 7 วัน Read more

โครงการ สูงวัยสดใส กายใจเป็นสุข

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  จึงจัดโครงการสูงวัยสดใส กายใจเป็นสุข ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงาเพื่อจัดกิจกรรส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้เบิกบานมีความสุขแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ท่าน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึก ทำความดีให้แก่สังคม และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขว้างยิ่งขึ้น  

A workshop on Publishing in international journals

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  Assoc. Prof Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา LNG 701 Advanced Research Methodology บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Publishing in international journals” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกในรายวิชา บุคลากรผู้ทำวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน Read more

นางสาวกนกรัตน์ นาคฤทัย ได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี 2560 ด้านบริหาร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวกนกรัตน์ นาคฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560และได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี 2560 ด้านบริหาร โดย ปขมท. เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมอบรางวัลเข็มทองคํา ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2561 ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการป้องกันภัยใกล้ตัว ภายใต้หัวข้อ “ โรคพิษสุนัขบ้า”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  กองกิจการนักศึกษา  และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ สายวิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันภัยใกล้ตัว ภายใต้หัวข้อ “ โรคพิษสุนัขบ้า” ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอรพิน เลิศวรรณวิทย์  และแพทย์หญิงศันสนีย์ ฉัตรพรวรรักษ์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ  โรงพยาบาลตากสิน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 82 Read more

โครงการปรัชญา ในหัวข้อ “ผู้นำการดำเนินชีวิต”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำโครงการปรัชญา ในหัวข้อ “ผู้นำการดำเนินชีวิต” ณ ไร่สุขพ่วง และศูนย์การเรียนรู้ ไทยรามัญ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต จากปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จ  รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใน การค้นหาเป้าหมายชีวิตและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ทั้งนี้มีนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน

พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน 2561    วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ   โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ.รัศมี ชุติมา อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์  อ.กุลวดี แหยมเกตุ และผศ.ชฎา กองจันทร์ อาจารย์อาวุโสมาร่วมงานและให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 Mr. HAI LIN นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันโดย DTAC และ ชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง Mr. HAI LIN ได้เป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดระดับโลก ณ Read more

โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่17

เมื่อวันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดโครงการสอนเสริม เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่17ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัย และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและมีความระมัดระวังในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสม กับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 189 คน

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดสำหรับสัมภาษณ์งาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อม สำหรับ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 ที่มีความสนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ” จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดสำหรับสัมภาษณ์งาน เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ เสริมสร้างเสริมความมั่นใจ โดยเน้นทักษะการพูด ด้านการสื่อสารและด้านบุคลิกภาพที่จำเป็นในการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จ  โดยได้เชิญ คุณวริศรา บำรุงเวช ครูสอนการแสดงที่โรงเรียนสอนการแสดง The Drama Academy by Kru Ngor  มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ      “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดสำหรับสัมภาษณ์งาน”   Read more