การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของพนักงานสายวิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ของพนักงานสายวิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน”ให้แก่ผู้บุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ โดยเชิญ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร  มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง นโยบายสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับพนักงานสาย วิชาการ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ตลอดจนเป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้พนักงานสายวิชาการเข้าใจถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน    

โครงการ Social Forum เรื่อง “สุขอย่างพอดี วิถีพอเพียง”

เมื่อวันจันทร์ที 6 พฤศจิกายน 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Social Forum เรื่อง “สุขอย่างพอดี วิถีพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกิน และมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์       สยามินทราธิราช บรมนาถพิตร ในการนี้ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของ การจัดการชีวิตที่ดีที่มีความสุข ซึ่งถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ สายวิชาฯ ได้รับเกียรติจากพ่อเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของสวนกสิกรรมธรรมชาติออนซอน ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ Read more

งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่17 ของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและยึดถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นักศึกษาของคณะฯ โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

โครงการ Halloween Party

เมื่อวันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Halloween Party ให้แก่นักศึกษา จำนวน 28 คน ซึ่งสายวิชาภาษา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจำกัด ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มักขาดความมั่นใจในการสื่อสาร กับชาวต่างชาติ จึงวางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะ ด้านการพูด การสื่อสารกับคนต่างชาติขึ้น และได้เรียนรู้ วัฒนธรรมเทศกาลของต่างชาติอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการ จัดฐานกิจกรรมใน concept Halloween ได้แก่ กิจกรรมแกะฟักทอง พับกระดาษ ทำหน้ากากกิจกรรม Read more

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด”

เมื่อวันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้แก่ผู้บุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์และผู้สนใจ จำนวน 50 ท่าน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร. รัตนา จิระรัตนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร. ยุวพิน   ด่านดุสิตาพันธ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง นโยบายสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้า ทางวิชาการสามารถขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการได้ Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษา ได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. บางมด เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน Read more

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะ   ศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ รวม 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ Read more

โครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา ได้จัดโครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์ เดอะมอลท่าพระ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจำกัด จำนวน12 คน กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร โดยการฝึกด้วยการชมภาพยนตร์ ทำให้เกิดการเรียนรู้   น่าสนใจ   สนุนสนาน ได้เปลี่ยนบรรยากาศ จากเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้พัฒนาด้านการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เช่น บท ตัวละคร จากภาพยนตร์ที่ได้ดูมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้นสายวิชาภาษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษาได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. บางมด ณ พื้นที่การศึกษามจธ. บางมด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ KMUTT STUDENT Read more

การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดการเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Read more