Workshop on Quality Concept

One-day Quality Concept workshop was organised at the School of Liberal Arts, KMUTT, on October 04 2018. Asst.Prof.Dr.Preecha Termsuksawad, Assistant to the President for Quality Assurance and Asst.Prof.Dr. Atipat Boonmoh, Read more

TALK KA THAN HAN PROJECT

Office of General Education, School of Liberal Arts, KMUTT, led by Mr. Panalert Sirivongse, Deputy Chief of Office of General Education, organised TALK KA THAN HAN PROJECT in collaboration with Read more

SoLA Retirement Party 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ให้แก่ รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาภาษา และนางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งงานจัดในธีม Cowboys & Cowgirls  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มีซุ้มถ่ายรูป ซุ้มเกมโยนห่วง พร้อมของรางวัลมากมาย Read more

การฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 

ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ประจำสายวิชาภาษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ภาคทฤฎี (หมวดที่ 3) “การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม” โครงการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9   จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสำนักวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น Read more

English test development

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English test development) ให้แก่ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของครูภาษาของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสถาบันการศึกษาอื่นในกองทัพเรือ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้    

Unseen ทุ่งครุ ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Unseen ทุ่งครุ ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจากคุณชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และคุณมาโนชญ์ มอญเก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานบริการชุมชนและการทำวิจัยที่มีพื้นที่ศึกษาในเขตทุ่งครุ  ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการสร้างจิตอาสาต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเขตทุ่งครุในระยะยาว ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน Read more

โครงการ “English and airlines business: coping with changes and challenges”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จึงจัดการอบรม FORUM ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Shivek Sachdev Managing Director at OMG Experience Co. Ltd. Bhutan Airlines มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “English and airlines business: coping  with changes Read more

Special Talk: Rebound effects from energy efficiency improvements for UK residential sector

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Special Lunch Talk with Dr. Mona Chitnis ในหัวข้อ “Rebound effects from energy efficiency improvements for UK residential sector” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 906 Read more

Special lectures และ workshop  ให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ESS

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Special lectures และ workshop  ให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร สังคมศาสตร๋สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ   Economics instruments for sustainable policies ในวันที่ 25-26 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561  และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ด้าน Energy and Environment  และนักวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม      กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างดี  รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน

โครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนบ้านบางพลับ อุทยานร.2 ตลาดน้ำอัมพวา วัดบางกุ้ง และอาสนวิหารพระแม่บังเกิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา Read more