โครงการทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ “ทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ” ให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับต่ำ จำนวน 40 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปรับทัศนคติและสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้เปิดโลกทัศน์มีมุมมอง อันได้แก่ ด้านวิชาการ  การบริหารการจัดการ  วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมทัศนศึกษายังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม   โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น อุทยาน ร.2  Read more

บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 38 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสอนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผศ.ดร. วรีสิริ  สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การบริหารหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน/ การประกันคุณภาพ” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน Read more

GEN 352 จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp”

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา รายวิชา GEN 352 Technology and Innovation for Sustainable Development (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2560 ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม,ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ,Hatch KMUTT จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp” เนื่องจากรายวิชามีความสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมทักษะพิเศษในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษา คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล Read more

คณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะได้พานักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คนเข้าร่วม แข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017) ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การพานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา Read more

กิจกรรมโครงการ เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี” ให้กับนักศึกษา จำนวน 38 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นปัญญาชน ที่มีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัว  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การวางแผนงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสายวิชาภาษาและคณะศิลปศาสตร์ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ Management  Team  Synergy ” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ดร. อำนาจ  วัดจินดา และทีมงานจากบริษัท HRD MAX จำกัด มาจัดฝึกอบรมให้กับทีมผู้บริหาร คณะฯ จำนวน 15 ท่าน  ซึ่งหัวข้อที่จัดอบรมได้แก่ Define  Goal(ทีมเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน) , Discover  Readiness Read more

บุคลากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. สุรินทร์    ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ ต่างประเทศ  อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จำนวน 12 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ โดยมี ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์  ประธานสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร คณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะฯ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิชาสายภาษา  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมงาน งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์และพร้อมที่จะรับคำสอนและคำแนะนำทุกประการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันรวมทั้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป

นักศึกษาปริญญาโท ESS คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอาริยา  ทรัพย์สิริ นักศึกษาปริญญาโท หลัjjjjกสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ประจำห้อง เงินทองของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0 จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลกระทบด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ในการสัjjjมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ Read more

โครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า”

เมื่อวันจันทร์ที 24 และอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง ”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเป้ายุทธศาสตร์ 4 ด้านในแผน 4 ปี ของสายวิชาฯ พร้อมกับสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับบัณทิตศึกษา และกลุ่มวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของสายวิชาฯ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างการทำงานของสายวิชาฯ ต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ Read more