งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่17 ของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและยึดถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นักศึกษาของคณะฯ โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

โครงการ Halloween Party

เมื่อวันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Halloween Party ให้แก่นักศึกษา จำนวน 28 คน ซึ่งสายวิชาภาษา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจำกัด ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มักขาดความมั่นใจในการสื่อสาร กับชาวต่างชาติ จึงวางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะ ด้านการพูด การสื่อสารกับคนต่างชาติขึ้น และได้เรียนรู้ วัฒนธรรมเทศกาลของต่างชาติอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการ จัดฐานกิจกรรมใน concept Halloween ได้แก่ กิจกรรมแกะฟักทอง พับกระดาษ ทำหน้ากากกิจกรรม Read more

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด”

เมื่อวันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้แก่ผู้บุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์และผู้สนใจ จำนวน 50 ท่าน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร. รัตนา จิระรัตนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร. ยุวพิน   ด่านดุสิตาพันธ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง นโยบายสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้า ทางวิชาการสามารถขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการได้ Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษา ได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. บางมด เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน Read more

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะ   ศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ รวม 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ Read more

โครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา ได้จัดโครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์ เดอะมอลท่าพระ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจำกัด จำนวน12 คน กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร โดยการฝึกด้วยการชมภาพยนตร์ ทำให้เกิดการเรียนรู้   น่าสนใจ   สนุนสนาน ได้เปลี่ยนบรรยากาศ จากเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้พัฒนาด้านการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เช่น บท ตัวละคร จากภาพยนตร์ที่ได้ดูมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้นสายวิชาภาษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษาได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. บางมด ณ พื้นที่การศึกษามจธ. บางมด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ KMUTT STUDENT Read more

การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดการเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Read more

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้Excel onile

คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยกภาพการจัดเก็บข้อมูล  ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของแต่ละส่วนงานได้อย่างเป็นระบบ  จึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้ Excel  onile  โดยเชิญ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องCALL  Zone A ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน18 Read more

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2 (English Access Microscholarship Program 2) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง SoLA 101 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  โดย รศ.สนธิดา  เกยูรวงศ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – Read more