โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Exploring intercultural competence in higher education”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Exploring intercultural competence in higher education” ขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Darla Deardorff จาก Duke University มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบันฑิตศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 40 ท่าน