โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Researching Native and Non-native Speaker English Teachers”

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Researching Native and Non-native Speaker English Teachers”ขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 และ ห้อง SoLA 904 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Arthur McNeill จาก Assumption University มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อีกทั้งช่วยเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 ท่าน