ผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังของ GEN Z”

คำบรรยายภาพ: “พลังงานจากธรรมชาติถูกใช้ไปมาก ถึงเวลาที่จะต้องชาร์จแบตให้ธรรมชาติด้วยพลังของคน GEN Z……….มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทุกการกระทำของมนุษย์ล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม……ดังนั้น การสร้าง Social Movement ในเรื่องนี้ จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างทัศนคติและความคิดของคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งของธรรมชาติอยู่ที่การกระทำของทุกคน”

คำบรรยายภาพ: “การลดการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องปรับสำหรับคน GEN Z…..หากลองสลับกัน เรากลายเป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมมของนุษย์ จะเป็นยังไง? เราจะไม่มีสิทธิได้พูดหรือสื่อสารออกมาถึงความทรมานที่ได้รับ สิ่งเดียวที่จะสื่อสารให้มนุษย์รับรู้ได้ คือ “ความตาย” ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่รู้ว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตตายมากแค่ไหนถึงจะทำให้มนุษย์รับรู้ได้….. สิ่งที่พึงปฏิบัติ คือ การลดการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งอย่างถูกต้อง และควรทำให้เป็นค่านิยมของคน GEN Z”

คำบรรยายภาพ: “ไม่ว่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมจะมาจากคน GEN ไหน แต่คน GEN Z มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝ่าวิกฤตนี้ เราทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนเป็นชีวิตประจำวันของเรา ไม่ใช้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติในบางโอกาส และจะเห็นผลเมื่อเราต่างคนต่างช่วยกัน ร่วมมือกัน และต้องเริ่มต้นให้ได้”

รางวัลชมเชย

 

นางสาวบุษราภรณ์ วัยชื่นชม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิกฤตสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่มีมายาวนานและยิ่งในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็เริ่มรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้จาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรืออีกสาเหตุหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาล้วนทำให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมายทั้งภัยพิบัติธรรมชาติ ทรัพยากรที่ลดน้อยลง ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่พวกชาว GEN Z จะร่วมมือช่วยโลกของเราให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตสิ่งแวดล้อมนี้ไปได้ ถึงเวลาที่เราจะหันมาใส่ใจโลกของเรา…….วัยของ GEN Z เป็นวัยที่มีการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างมากบนโลกออนไลน์ สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราสามารถช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่กด Share โพสต์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้คนอื่นรับรู้ ถือเป็นการช่วยโลกของเราแล้วเพื่อให้ทุกคนรับรู้ปัญหาและหันมาใส่ใจโลกของเรามากยิ่งขึ้น หลังจากนี้ก็จะเป็นตัวเราที่ต้องรู้จัก ลด ละ เลิกใช้ ฟื้นฟูและรู้จักป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำลายทรัพยากรหรือทำลายโลกของเรา

JUST SHARE = SAVE THE WORLD !

นางสาวชนิกา วิมุกติพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ what we are doing to the world is the reflection of what we are doing to our lives.
นางสาววริษา พูสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน..พวกเรา GEN Z สามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนตระหนักและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น”
รางวัลพิเศษ

 

นายภาณุพงศ์  นนทสิทธิชัย

(ด้านความคิดสร้างสรรค์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ “คน GEN Z เกิดมาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ GEN Z จะต้องใช้ประโยชน์จากมันสมองของมนุษย์ให้เต็มศักยภาพผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องช่วยกันคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเหมือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร”
นายศิรวิทย์ พรหมลิ

(ด้านความคิดสร้างสรรค์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “Empower of GEN Z” สังคมของคน GEN Z ที่เปิดกว้างด้านความคิด ทัศนคติ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประโยชน์ พลังของคน GEN Z สามารถแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วแม้ไกลข้ามทวีป
นายณัฐภัทร อนุรส

(ด้านการสื่อสาร)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

“เด็ก ๆ เป็นตัวแทนของคน Gen Z เด็กเหล่านี้เกิดมาท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อมและยังเป็นความหวังในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เปรียบได้ว่าพวกเขากำลังพยายามโอบอุ้มโลกเอาไว้ มีสัตว์ทั้งหลายคอยให้กำลังใจ เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ๆ ในการที่จะต้องปรับตัว ลดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแบบที่เคยเป็นมา…….ภาพเด็ก ๆ และสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้สะท้อนให้เห็นว่า ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เหมือน ราก ใบ ลำต้น ของต้นไม้ ย่อมพึ่งพากันและกัน”