สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 14 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร โดยนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น และจัดการบรรยายด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น อาทิเช่น การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนและจัดสอบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank) และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

On Tuesday, March 28, 2023, between 13:00 and 16:30, fourteen personnel from the academic promotion and registration office of Nakhon Ratchasima Rajabhat University visited the Office of General Education, School of Liberal Arts, KMUTT in room SoLA901. The purpose of the visit is to learn and share information between the two organizations, as well as to use the learned experience and knowledge to find ways to develop students.  Asst. Prof. Dr. Sasitorn Suwannathep, Dean of School of Liberal Arts, and Acting Head of Office of General Education, warmly greeted the fourteen guests and gave a lecture on various topics, including how to manage teaching and learning and administer tests during the Covid-19 pandemic, how to revise courses in the GenED curriculum, how to manage credit bank learning system, and how to manage GenED-related work.