โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน วางแผนทำงานของบุคลากรและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างหลักสูตรใหม่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะของวิชาชีพ(Competency) คือ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education: OBE) ซึ่งหน่วยงานได้มีถอดบทเรียนและวางแผนการทำงานของบุคลากรของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน การวางแผนทำงานของบุคลากร และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างหลักสูตรใหม่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม Greenery Resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสะท้อนการทำงานของบุคลากรในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง แผนการทำงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปปี 2567 -2568 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในส่วนของสายสนับสนุน และในวันสุดท้ายเป็นการฝึกสมาธิและขัดเกลาจิตใจด้วยกิจกรรม Paint happiness to your soul ณ สวนซ่อนศิลป์

Office of General Education, School of Liberal Arts

         The workshop project aims to set the direction for teaching and learning, plan personnel activities, and develop the educational process under the new curriculum structure for general education subjects.

The Office of General Education, School of Liberal Arts, has organized this initiative to enhance learning outcomes based on professional competency (Competency) through results-oriented education (Outcome-based Education: OBE). The agency has learned valuable lessons and planned the work of its personnel accordingly. To review performance and responsibilities, the “Workshop Seminar Project on Setting the Direction for Teaching and Learning” was organized.

This event, held from July 5-7, 2024, at Greenery Resort Hotel, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, focused on reviewing personnel performance, planning future activities, and developing the educational process under the new curriculum structure. The workshop aimed to reflect on the past year’s work and set the direction and work plan for the Office of General Education for 2024-2025, including addressing issues faced by support staff.

On the final day, participants engaged in a meditation and mind purification activity called “Paint Happiness to Your Soul” at the Secret Art Garden (Suan Son Sil).