ผศ. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ดำเนินงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน” ประจำปีงบประมาณ 2564

Asst. Prof. Dr. Passanan Assavarak (Head of project) obtains the research funding from the Health Systems Research Institute (HSRI) in Fiscal Year 2021 for the project “Developing and using community surveillance database to prepare for dealing with cross border pollution problem”.