Publication List

Search :

 

Show all

2010

สุวลี ชินกำธรวงศ์ พรนภิส ดาราสว่าง, ชฎา กองจันทร์ วิชัย กฤตประโยชน์ และ นิชาพร ยอดมณี

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 3-23, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, Nichaporn Yodmanee, Pornapit Darasawang, Suvalee Chinkumtornwong, Wichai Kritprayoch, ชฎา กองจันทร์, นิชาพร ยอดมณี, พรนภิส ดาราสว่าง, วิชัย กฤตประโยชน์, สุวลี ชินกำธรวงศ์)