โครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนบ้านบางพลับ อุทยานร.2 ตลาดน้ำอัมพวา วัดบางกุ้ง และอาสนวิหารพระแม่บังเกิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การวางแผนงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน