มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันการทำ Video clip ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรม English camp at Phetchaburi

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผศ. ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ. กษมาภรณ์  มณีขาว รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันการทำ Video clip ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรม English camp at Phetchaburi  โดยกำหนดให้มีเนื้อหาบอกเล่าหรือพูดถึงการได้พัฒนาภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 5 วัน ร่วมถึงแนวทางในการฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษตนเอง จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 37 คน มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 11 คน โดยมีรายละเอียดผลรางวัลดังต่อไปนี้

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวมณีนุช แก้วสีขาว (จำนวน 3,000 บาท) 

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิรดา วีรภัทรสกุลชัย (จำนวน 2,000 บาท)

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธิติ ปรุงจิตต์  (จำนวน 1,000 บาท)

                                                          นายสุเมษ วรารัตน์ไชย

                                                          นางสาวฟารีดา จันทโกสิน

                                                          นายภูษณ พัฒนุช

                                                          นางสาวณิชญา โชติวิทยา

                                                          นายอนพัทย์ แก้วสถิตย์วงศ์

                                                          นายศุภวิชญ์ รื่นฤทัยกุล

                                                          นางสาวพรชิตา อรุณเดชาชัย

         รางวัลชมเชย   นายชยุตม์ เลียงศรีสุข (จำนวน 500 บาท)