ปิดการเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มวิชาssc ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563