เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 รอบ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์

http://sola.kmutt.ac.th/tetet

***หมายเหตุ*** ห้ามมิให้ผู้ที่พักอาศัยหรือเดินทางผ่านพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.สมุทรสาคร) สมัครสอบในรอบวันที่ 21 ก.พ. 64 (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดฯ ฉบับที่ 23 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 64   https://covid-19.kmutt.ac.th/ ) หากตรวจพบจะถือว่าเป็นความผิดและไม่มีการตรวจผลคะแนนให้ รวมทั้งไม่สามารถขอรับเงินค่าสอบคืนได้ทุกกรณี

 

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.

(***รับจำนวนจำกัด***)

ค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793

Email: benjama.nam@kmutt.ac.th

https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/