รายวิชา ssc ที่นักศึกษายังสามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้ ssc162 group 1, ssc 210 ทั้ง 3 กลุ่ม, ssc 232 group 1 และ ssc 337 group 1-2