Thai Life Project 2022

เมื่อวันที่ 10-11  กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมโครงการศึกษาวิถีไทย สานสายใยสัมพันธ์ (Thai Life Project 2022) ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทย การสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การวางแผนงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป