Unseen ทุ่งครุ ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Unseen ทุ่งครุ ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจากคุณชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และคุณมาโนชญ์ มอญเก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานบริการชุมชนและการทำวิจัยที่มีพื้นที่ศึกษาในเขตทุ่งครุ  ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการสร้างจิตอาสาต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันกับสำนักงานเขตทุ่งครุในระยะยาว ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน