โครงการ “English and airlines business: coping with changes and challenges”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จึงจัดการอบรม FORUM ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Shivek Sachdev Managing Director at OMG Experience Co. Ltd. Bhutan Airlines มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “English and airlines business: coping  with changes and challenges” ซึ่งวิทยากรได้เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง โดยศึกษาจากการอ่านบทความภาษาอังกฤษต่าง ๆ หรือการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 ท่าน