กิจกรรมโครงการ เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี” ให้กับนักศึกษา จำนวน 38 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นปัญญาชน ที่มีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัว  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การวางแผนงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสายวิชาภาษาและคณะศิลปศาสตร์ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เยี่ยมชมสวนตาล  เรียนรู้การทำขนมตาล ทำเครื่องจักรสาน เข้าชมพระรามราชนิเวศน์ เยี่ยมชมวัดพระนอน และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น