การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ Management  Team  Synergy ” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ดร. อำนาจ  วัดจินดา และทีมงานจากบริษัท HRD MAX จำกัด มาจัดฝึกอบรมให้กับทีมผู้บริหาร คณะฯ จำนวน 15 ท่าน  ซึ่งหัวข้อที่จัดอบรมได้แก่ Define  Goal(ทีมเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน) , Discover  Readiness (สำรวจสภาพความพร้อมในปัจจุบัน),Driving  Initiative (ริเริ่มแนวทางขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ) ,Develop Plan (พัฒนาแผนงานการขับเคลื่อนร่วมกัน)  และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน   การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสามารถนำคณะฯ มุ่งสู่เป้าหมาย  ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรในอนาคต