คณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะได้พานักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คนเข้าร่วม แข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’s Got Talent ‘Light 2017) ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การพานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย โดยผลการการแข่งขัน มีด้งนี้

การแข่งขัน Speech Contest  

รางวัลชนะเลิศ   นายกริน พุทธรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลที่สาม       นายธนวัต ตั้งพรพิสิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

การแข่งขัน News Announcement

รางวัลชนะเลิศ      นางสาวทิพตรีญา ปั้นทอง    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 2

รางวัลชมเชย        นางสาวนวกมล โรจนเบญจกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

การแข่งขัน English Debate Competition ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ นส.วนาลี สุทธิวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายธนวัต ตั้งพรพิสิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนายรัชพฤกษ์ พรธารักษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

การแข่งขัน DJ Radio Context ประเภทคู่

รางวัลที่สาม   นางสาวขวัญชนก รอดหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนางสาวนวกมล โรจนเบญจกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลชมเชย นายพงศ์ภีระ กิ่งสุวรรณกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และนางสาวณัชชา คลังเปรมจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2