ผศ. ดร.ปัญจพร พจนปัญญา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก British Council Foundation