รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (มจธ.)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (มจธ.)
———————————-
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้
1.) GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
2.) GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
3.) GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
4.) GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
5.) GEN 351 Modern Management and Leadership (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
———————————-
หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม​
1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
———————————-
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ
———————————-
หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
*ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาเตรียม CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป สำหรับใช้ประกอบในการสมัคร
———————————-
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางอีเมลที่ใช้สมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
———————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th
เอกสารเพิ่มเติ่ม: https://bit.ly/3QpIyTT