MOU between SoLA KMUTT and PSU

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เรื่อง “การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

2. การสนับสนุนการวิจัย โดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการวิจัยพื้นฐานไปสู่โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความยั่งยืนและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงานทั้งสอง

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2568