Publication List

Search :

 

Show all

336 entries « 7 of 7 »

2009

รัตนพันธ์, จุรีพร กาญจนการุณ และ พุทธวรรณ

การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำ เขตบางขุนเทียน (Proceeding)

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2009.

(BibTeX | Tags: Jureeporn Kanjanakaroon, proceeding, จุรีพร กาญจนการุณ)

ประเสริฐ ไชยประสิทธิ์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ และ ศศิธร สุวรรณเทพ

การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานโซล่าเซลล์กับพลังน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาและหมู่บ้านปิตุคี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (Proceeding)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมทางวิชาการ ม.ขอนแก่น ปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”, ขอนแก่น, ไทย, 2009.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Tuksinvarajarn, A; Sojisirikul, P

Adding motivation features to Electronic Portfolios : A case study at KMUTT (Proceeding)

TESOL Arabia Conference “Finding your Voice: Critical Issues in ELT”, Dubai, United Arab Emirates, 2009.

(BibTeX | Tags: Ananya Tuksinwarajarn, Phanitphim Sojisirikul, proceeding, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, อนัญญา ทักษิณวราจาร)

2008

Jimarkon, P; Aclan, E

What do you mean engineering students can’t debate? (Proceeding)

ICOHSE08: The International Conference on the Roles of the Humanities and Social Sciences in Engineering 2008 “Globalizing the Engineering Profession”, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Pattamawan Jimarkon, proceeding, ปัทมวรรณ จิมากร)

Pojanapunya, P; Wongkalasin, K

Implementing English and tourism service training programme for homestay staff (Proceeding)

ESEA ESEA: The 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

Maneekhao, K; Tepsuriwong, S

A case study of CALL integration into English courses (Proceeding)

ESEA ESEA2008: The 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: Kasamaporn Maneekhao, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Tepsuriwong, S; Srisunakrua, T

Degrees of learner-centredness in Thai tertiary English courses (Proceeding)

ESEA ESEA2008: the 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, Thanaporn Srisunakrua, ธนภรณ์ ศรีสุนาครัว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Chontanawat, J

Causality between electricity consumption and GDP in Asia developing countries (Proceeding)

The 2nd IAEE Asian Conference on ‘Energy Security and Economic Development under Environmental Constraints in the Asia/Pacific Region’, Perth, Western, Australia, 2008.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, proceeding, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

Singhasiri, W; C., Kongchan.

Teachers’ personality styles, objectives and material design (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, proceeding, Wareesiri Singhasiri, ชฎา กองจันทร์, วรีสิริ สิงหศิริ)

C., Kongchan.; Singhasiri, W

Teachers’ anxiety about using L2 in EFL classrooms (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, proceeding, Wareesiri Singhasiri, ชฎา กองจันทร์, วรีสิริ สิงหศิริ)

Wiriyakarun, P

Strategy training for promoting leaner autonomy: A case study (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Pamararat Wiriyakarun, proceeding, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์)

ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Proceeding)

การประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

อดิศัย เรืองจิรชูพร สุวิทย์ เตีย, ศศิธร สุวรรณเทพ สุเมธ ท่านเจริญ และ เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร

การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไม้ในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาของหมู่บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า จังหวัดน่าน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 “การบริหารนวัตกรรม”, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Worawongpongsa, W; Assavarak, P

Peace making: Religions diversity in the midst of peace: Case study in Samudsongkram Province (Proceeding)

XII World Congress of Rural Sociology: Envision Prosperous Rural Futures in a Globalizing, Goyang, Korea, 2008.

(BibTeX | Tags: Passanan Assavarak, proceeding, Wanpen Worawongpongsa, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา)

Chontanawat, J

Causality between petroleum consumption and economic growth in OECD and non-OECD countries : A panel cointegration approach (Proceeding)

IAEE ’08: The 31st IAEE International Conference Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment , Istanbul, Turkey, 2008.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, proceeding, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

ชญาพรรณ พิทักษ์พิทยา ทศพร ทองเที่ยง, ศศิธร สุวรรณเทพ ปิยทัศน์ ทองไตรภพ และ สมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ

การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอรี่ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (Proceeding)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2007

Watson Todd, R

The Impact of Evaluation on Thai ELT (Proceeding)

King Mongkut's University of Technology Thonburi ESEA 2007: the 12th English in Southeast Asia Conference “Trends and Directions”, Bangkok, Thailand, 2007.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

G., Kritprayoch.

KMUTT students’ opinions on E-zine or magazine projects (Proceeding)

ESEA ESEA2008: The 12th English in Southeast Asia Conference: Trends and Directions, Bangkok, Thailand, 2007.

(BibTeX | Tags: Gunchong Kritprayoch, proceeding, กรรชงค์ กฤตประโยชน์)

Yamkate, K

Peers and teacher as supporters in creative writing (Proceeding)

ESEA2007: The 12th English in Southeast Asia Conference: Trends and Directions, Bangkok, Thailand, 2007.

(BibTeX | Tags: Kunlawadee Yamkate, proceeding, กุลวดี แหยมเกตุ)

Hull, J; Wall, U; Srimavin, W

Using English as an international language in the local context (Proceeding)

ESEA ESEA: The 12th English in Southeast Asia Conference: Trends and Directions, Bangkok, Thailand, 2007.

(BibTeX | Tags: Jonathan Hull, proceeding, Ursula Wall, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน)

ศศิธร สุวรรณเทพ ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, วรรณา เต็มสิริพจน์ พรเลิศ อาภานุทัต และ ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน

การประเมินทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม (Proceeding)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3, ขอนแก่น, ไทย, 2007.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Pojanapunya, P

Observation of student behavior in a non-formal EFL classroom setting (Proceeding)

ESEA ESEA: The 12th English in Southeast Asia Conference: Trends and Directions, Bangkok, Thailand, 2007.

(BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

Chontanawat, J

Exploring the relationship between energy consumption and GDP in developed and developing countries (Proceeding)

The 1st IAEE Asian Conference “Asian Energy Security and Economic Development in an Era of High Oil Prices”, Taipei, Taiwan, 2007.

(Links | BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, proceeding, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

Assavarak, P

Patriarchy: Behind the silent voice domestic violence (Proceeding)

International Development Studies Conference on “Mainstreaming Human Security: The Asian Contribution”, Bangkok, 2007.

(Links | BibTeX | Tags: Passanan Assavarak, proceeding, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

ชัยสิทธิ์, ศศิธร สุวรรณเทพ และ ชลารัตน์

การศึกษาความต้องการทรัพยากรมนุษย์และการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงาน: กรณีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, พิษณุโลก, ไทย, 2007.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

2006

Thepsuriwong, S; Maneekhao, K

A case study of ICT implementation in English foundation courses at a Thai university (Proceeding)

ESEA ESEA2006: the 11th English in South East Asia Conference at Australia, 2006: Challenges and Changes, Australia, 2006.

(BibTeX | Tags: Kasamaporn Maneekhao, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Intratat, C

Cartoons in need for EFL teachers (Proceeding)

Language and Communication and Culture Dialogs and Context in focus, Bangkok, Thailand, 2006.

(BibTeX | Tags: Charatdao Intratat, proceeding, จรัสดาว อินทรทัศน์)

สุรพงษ์ ชูเดช วรรณี ใจบริสุทธิ์, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ สันติ พรายงาม ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ สุรัตน์ เพชรนิล และ ปาณเลิศ ศิริวงศ์

การประเมินผลหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: Panalert Sirivongse, proceeding, Riruengrong Ratanavilaisakul, Santi, Surapong Chudech, Surat Petchnil, Varaporn Trakulsarit, Wipawee Iemworamate, ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, วรรณี ใจบริสุทธิ์, วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, สันติ พรายงาม, สุรพงษ์ ชูเดช, สุรัตน์ เพชรนิล)

กาญจนการุณ, จุรีพร

การใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Proceeding)

การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, 2006.

(BibTeX | Tags: Jureeporn Kanjanakaroon, proceeding, จุรีพร กาญจนการุณ)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

การศึกษาระดับความพึงพอใจและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา มจธ. ในรายวิชา SSC290: สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Riruengrong Ratanavilaisakul, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

มะลิพันธุ์, เรืองรอง รัตนวิไลสกุล และ สุธานี

ศึกษาวิถีการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Riruengrong Ratanavilaisakul, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

เอี่ยมวรเมธ, วิภาวี

ทัศนะของนักศึกษา มจธ. เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อสังคมไทย (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมวิชาการ “การบูรณาการเทคโนโลยีสังคมกับชุมชน”, กรุงเทพฯ, ไทย, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Wipawee Iemworamate, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ)

Suwannathep, S; Arpanutud, P; Kiratipiboon, S

A study of human resource development for middle and higher level employee in the food industry to enhance productivity and competitives in Thailand (Proceeding)

The 3rd International Conference on Business Management, Colombo, Sri Lanka, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

Open-endedness in CALL (Proceeding)

The 26th Annual Thailand TESOL International Conference: Teaching, Learning, Researching: Three Pillars of TESOL, Chiang Mai, Thailand, 2006.

(BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

2005

พรเลิศ อาภานุทัต, สุวิมล กีรติพิบูล และ ศศิธร สุวรรณเทพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับกลางและสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ (Proceeding)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพฯ, ไทย, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Suwannathep, S

Energy conservation policy in Thailand: Perceived effectiveness of policy implementation (Proceeding)

ICBM 2005: The 2nd International Conference on Business Management in the Third World, Colombo, Sri Lanka, 2005.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

336 entries « 7 of 7 »