โครงการ สูงวัยสดใส กายใจเป็นสุข

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  จึงจัดโครงการสูงวัยสดใส กายใจเป็นสุข ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงาเพื่อจัดกิจกรรส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้เบิกบานมีความสุขแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ท่าน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึก ทำความดีให้แก่สังคม และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขว้างยิ่งขึ้น