โครงการ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  กองกิจการนักศึกษา  และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต  จึงจัดโครงการบริจาคโลหิต  ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการทำความดีแก่สังคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา  คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิต  ขณะบริจาคโลหิต และ หลังบริจาคโลหิต มีการจัดนิทรรศการ เล่นเกมส์  การรณรงค์จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ก่อนทำกิจกรรมรับบริจาค 7 วัน และ3 วัน