บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 38 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสอนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผศ.ดร. วรีสิริ  สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การบริหารหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน/ การประกันคุณภาพ” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ของมจธ.”โดยผศ.ดร. สกล  ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้   หลังจากนั้นคณะฯ ได้นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) และสำนักหอสมุด