GEN 352 จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp”

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา รายวิชา GEN 352 Technology and Innovation for Sustainable Development (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2560 ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม,ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ,Hatch KMUTT จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp” เนื่องจากรายวิชามีความสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมทักษะพิเศษในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษา คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยและเดินทางลงพื้นที่ชุมชนจริง โดยมีกลุ่มวิทยากรคอยให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ทำการศึกษาในพื้นที่จริง ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และทักษะการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมแก่ผู้นำชุมชน