โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษา ได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. บางมด เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน Read more

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะ   ศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ รวม 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ Read more

โครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา ได้จัดโครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์ เดอะมอลท่าพระ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจำกัด จำนวน12 คน กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร โดยการฝึกด้วยการชมภาพยนตร์ ทำให้เกิดการเรียนรู้   น่าสนใจ   สนุนสนาน ได้เปลี่ยนบรรยากาศ จากเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้พัฒนาด้านการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เช่น บท ตัวละคร จากภาพยนตร์ที่ได้ดูมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้นสายวิชาภาษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษาได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. บางมด ณ พื้นที่การศึกษามจธ. บางมด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ KMUTT STUDENT Read more

การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดการเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Read more

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้Excel onile

คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยกภาพการจัดเก็บข้อมูล  ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของแต่ละส่วนงานได้อย่างเป็นระบบ  จึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้ Excel  onile  โดยเชิญ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องCALL  Zone A ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน18 Read more

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2 (English Access Microscholarship Program 2) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง SoLA 101 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  โดย รศ.สนธิดา  เกยูรวงศ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – Read more

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โดยความร่วมมือจากสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) จัดการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ทราบถึงความเป็นมาของแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเจาะลึกประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการด้านสังคมศาสตร์  นอกจากนี้ Read more

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Special Workshop ในหัวข้อ “Learning Analytics for language and Teaching”

ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Special Workshop โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hayo Reinders จาก Unitec, New Zealand มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Learning Analytics for language and Teaching ให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 25 Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน “From Olin to KMUTT”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เรื่อง “From Olin to KMUTT” เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางและเครื่องมือของ Olin College of Engineering ซึ่งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากหลายคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, ดร.จุลพจน์ Read more