โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ” ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่การศึกษาได้มาพบปะกัน โดยนักศึกษา มจธ. ราชบุรี เดินทางมาทำกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษา มจธ. บางมด ณ พื้นที่การศึกษามจธ. บางมด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ KMUTT STUDENT Read more

การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดการเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์  โดยมีผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ Read more

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้Excel onile

คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยกภาพการจัดเก็บข้อมูล  ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของแต่ละส่วนงานได้อย่างเป็นระบบ  จึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้ Excel  onile  โดยเชิญ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องCALL  Zone A ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน18 Read more

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2 (English Access Microscholarship Program 2) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง SoLA 101 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  โดย รศ.สนธิดา  เกยูรวงศ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – Read more

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โดยความร่วมมือจากสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) จัดการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ทราบถึงความเป็นมาของแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเจาะลึกประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการด้านสังคมศาสตร์  นอกจากนี้ Read more

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Special Workshop ในหัวข้อ “Learning Analytics for language and Teaching”

ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Special Workshop โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hayo Reinders จาก Unitec, New Zealand มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Learning Analytics for language and Teaching ให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 25 Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน “From Olin to KMUTT”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เรื่อง “From Olin to KMUTT” เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางและเครื่องมือของ Olin College of Engineering ซึ่งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากหลายคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, ดร.จุลพจน์ Read more

โครงการทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ “ทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ” ให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับต่ำ จำนวน 40 คน  เนื่องจากสายวิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปรับทัศนคติและสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้เปิดโลกทัศน์มีมุมมอง อันได้แก่ ด้านวิชาการ  การบริหารการจัดการ  วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมทัศนศึกษายังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม   โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น อุทยาน ร.2  Read more

บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 38 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสอนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผศ.ดร. วรีสิริ  สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การบริหารหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน/ การประกันคุณภาพ” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน Read more

GEN 352 จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp”

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา รายวิชา GEN 352 Technology and Innovation for Sustainable Development (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2560 ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม,ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ,Hatch KMUTT จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Social Innovator Camp” เนื่องจากรายวิชามีความสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมทักษะพิเศษในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษา คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล Read more